Raporty bieżące

22/2024 - 2024-06-21 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2024 roku.

21/2024 - 2024-06-21 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A. w dniu 21 czerwca 2024 roku.

20/2024 - 2024-06-21 - Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A. uchwały o wypłacie dywidendy.

19/2024 - 2024-06-20 - Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na 21 czerwca 2024 roku.

18/2024 - 2024-06-11 - Informacja o powołaniu członków zarządu na kolejną kadencję wspólną.

17/2024 - 2024-05-31 - Informacja o sprzedaży przez Emitenta, 100 proc. akcji w kapitale spółki zależnej tj. Zamet Budowa Maszyn S.A.

16/2024 - 2024-05-31 - Publikacja opóźnionej informacji poufnej - Informacja o zawarciu przez Emitenta, przedwstępnej umowy sprzedaży 100 proc. akcji w kapitale spółki zależnej tj. Zamet Budowa Maszyn S.A.

15/2024 - 2024-05-31 - Publikacja opóźnionej informacji poufnej - Informacja o wyrażeniu przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na zbycie przez Emitenta, 100 proc. akcji w kapitale spółki zależnej tj. Zamet Budowa Maszyn S.A.

14/2024 - 2024-05-31 - Publikacja opóźnionej informacji poufnej - Informacja o otrzymaniu oferty zakupu 100 proc. akcji w kapitale spółki zależnej tj. Zamet Budowa Maszyn S.A.

13/2024 - 2024-05-27 - Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej.

12/2024 - 2024-05-24 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

11/2024 - 2024-05-24 - Informacja o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2024 roku.

10/2024 - 2024-05-15 - Wydanie przez Radę Nadzorczą Emitenta, pozytywnej opinii odnośnie rekomendacji Zarządu w sprawie dywidendy.

9/2024 - 2024-04-30 - Rekomendacja wypłaty dywidendy.

8/2024 - 2024-02-22 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 lutego 2024 roku.

7/2024 - 2024-02-22 - Informacja o powołaniu osoby nadzorującej.

6/2024 - 2024-02-22 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 lutego 2024 r.

5/2024 - 2024-02-22 - Treść projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 lutego 2024 r.

4/2024 - 2024-02-16 - Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej

3/2024 - 2024-01-25 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2/2024 - 2024-01-19 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku.

1/2024 - 2024-01-18 - Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

34/2023 - 2023-12-14 - Rejestracja zmiany Statutu Zamet S.A.

33/2023 - 2023-12-01 - Informacja o zbyciu przez Emitenta, stu procent udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej tj. Mostostal Chojnice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

32/2023 - 2023-12-01 - Publikacja opóźnionej informacji poufnej: Informacja o zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej, tj. Mostostal Chojnice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

31/2023 - 2023-12-01 - Publikacja opóźnionej informacji poufnej: Informacja o zawarciu przedwstępnej, warunkowej umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej, tj. Mostostal Chojnice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

30/2023 - 2023-12-01 - Publikacja opóźnionej informacji poufnej: Informacja o wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą Zamet S.A. na zbycie udziałów w kapitale zakładowym Mostostal Chojnice sp. z o.o.

29/2023 - 2023-12-01 - Publikacja opóźnionej informacji poufnej: Informacja o otrzymaniu pisma wyrażającego zainteresowanie nabyciem udziałów w spółce zależnej tj. Mostostal Chojnice sp. z o.o.

28/2023 K - 2023-11-15 - Korekta raportu bieżącego nr 28/2023 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 15 listopada 2023 roku.

28/2023 - 2023-11-15 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 15 listopada 2023 roku.

27/2023 - 2023-11-15 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 listopada 2023 r.

26/2023 - 2023-11-07 - Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

25/2023 - 2023-10-23 - Informacja dotycząca zmian umów o limit wierzytelności BNP Paribas Bank Polska.

24/2023 - 2023-10-18 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

23/2023 - 2023-10-16 - Informacja o przedłużeniu umowy o linię kredytową Credit Agricole.

22/2023 - 2023-06-28 - Informacja o podwyższeniu limitu linii wieloproduktowej mBank.

21/2023 - 2023-06-27 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2023 roku.

20/2023 - 2023-06-27 - Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

19/2023 - 2023-06-27 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2023 r.

18/2023 - 2023-06-26 - Informacja o zawarciu istotnej umowy handlowej.

17/2023 - 2023-06-22 - Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Zamet S.A. na kolejną kadencję oraz zgłoszenie dodatkowego projektu uchwały, do punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku.

16/2023 - 2023-06-06 - Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r.

15/2023 - 2023-05-31 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

14/2023 - 2023-04-28 - Informacja o przedłużeniu terminu ważności linii wieloproduktowej mBank o kolejny rok.

13/2023 - 2023-04-21 - Informacja o podjęciu decyzji w przedmiocie utworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów.

12/2023 - 2023-03-09 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 9 marca 2023 roku.

11/2023 - 2023-03-09 - Informacja o powołaniu osoby nadzorującej.

10/2023 - 2023-03-09 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 marca 2023 r. oraz treść uchwał poddanych pod głosowanie, a niepodjętych.

9/2023 - 2023-03-09 - Treść projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 9 marca 2023 r.

8/2023 2023-03-08 - Informacja o zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 marca 2023 roku.

7/2023 2023-03-02 - Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Zamet S.A.

6/2023 - 2023-02-24 - Informacje o rezygnacji osób nadzorujących - uzupełnienie raportu nr 5/2023

5/2023 - 2023-02-21 - Informacje o rezygnacji osób nadzorujących.

4/2023 - 2023-02-09 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3/2023 - 2023-02-01 - Zawarcie umowy o gwarancje ubezpieczeniowe

2/2023 2023-01-30 Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A.

1/2023 - 2023-01-10 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

1/2022 - 2022-01-28 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku.

2/2022 - 2022-03-17 Informacja o przedłużeniu terminu obowiązywania umów o limit wierzytelności BNP Paribas Bank Polska.

3/2022 - 2022-03-29 Informacja o zawarciu porozumienia dotyczącego współpracy z Aker Solutions AS w okresie 2023-2025.

4/2022 - 2022-04-28 Informacja o przedłużeniu ważności linii wieloproduktowej mBank.

5/2022 - 2022-04-29 Informacja o otrzymaniu zawiadomienia w sprawie ustanowienia tymczasowego zarządu upadłościowego niemieckiego kontrahenta Mostostalu Chojnice.

6/2022 - 2022-05-09 Zawarcie istotnej umowy z Konecranes Finland Corporation

7/2022 - 2022-06-02 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

8/2022 - 2022-06-02 Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku.

9/2022 - 2022-06-28 Informacja o istotnych działaniach restrukturyzacyjnych w spółce zależnej Emitenta

10/2022 - 2022-06-29 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.

11/2022 - 2022-06-29 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 roku

12/2022 - 2022-07-21 Informacja o rezygnacji osoby zarządzającej.

13/2022 - 2022-07-28 Informacja o powołaniu osoby zarządzającej.

14/2022 - 2022-08-23 Informacja o istotnych działaniach restrukturyzacyjnych w spółce zależnej Emitenta - uzupełnienie informacji.

15/2022 - 2022-09-23 Informacja o wystąpieniu zdarzeń jednorazowych mających wpływ na wyniki finansowe Emitenta..

16/2022 - 2022-10-27 Informacja o przedłużeniu umowy o linię kredytową.

24/2021 2021-12-30 Informacja o otrzymaniu zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie

23/2021 - 2021-12-14 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2021

22/2021 - 2021-12-14 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 grudnia 2021 r.

21/2021 2021-11-16 Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 14 grudnia 2021 roku.

20/2021 2021-11-16 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

19/2021 2021-11-04 Informacja o otrzymaniu zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie

18/2021 2021-10-29 Informacja o przedłużeniu umowy o linię kredytową

17/2021 2021-10-06 Informacja zawarciu umowy w branży offshore wind.

16/2021 2021-07-28 Informacja o zawarciu umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta

15/2021 2021-06-30 Zawarcie istotnej umowy handlowej

14/2021 2021-06-30 Zawarcie umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych

13/2021 2021-06-30 Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję

12/2021 - 2021-06-29 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku.

11/2021 - 2021-06-29 Powołanie członków rady nadzorczej na kolejną kadencję.

10/2021 - 2021-06-29 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2021 r. oraz projektów uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte.

9/2021 - 2021-06-23 - Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Zamet S.A.

8/2021 - 2021-06-22 - Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Zamet S.A. na kolejną kadencję.

7/2021 - 2021-06-09 - Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku.

6/2021 - 2021-06-02 - Treść uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

5/2021 - 2021-06-02 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

04/2021 - 2021-03-18 - Informacja o przedłużeniu terminu obowiązywania umów o wierzytelności BNP Paribas Bank Polska

3/2021 - 2021-03-09 - Informacja o przedłużeniu terminu ważności linii wieloproduktowej w przez spółkę zależną Emitenta oraz mBank

2/2021 - 2021-03-09 - Informacja o przedłużeniu terminu ważności linii wieloproduktowej mBank

1/2021 - 2021-01-19 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

17/2020 - 2020-11-30 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 listopada 2020 r.

16/2020 - 2020-11-30 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A.

15/2020 - 2020-11-20 - Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego

14/2020 - 2020-11-03 Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2020 roku.

13/2020 - 2020-11-03 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

12/2020 - 2020-07-28 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 lipca 2020 r.

11/2020 - 2020-07-28 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A.

10/2020 - 2020-07-02 - Treść uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zromadzenia

9/2020 - 2020-07-02 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

08/2020 - 2020-06-20 - Informacja o wynikach testów na utratę wartości aktywów.

7/2020 - 2020-06-19 - Informacja o przystąpieniu do testów na utratę wartości aktywów.

6/2020 - 2020-04-21 - Informacja o zmianie terminów publikacji raportów okresowych.

5/2020 - 2020-04-21 - Informacja o wpływie pandemii COVID-19 na działalność Emitenta.

4/2020 - 2020-04-17 - Zwiększenie limitu kredytowego w ramach umowy o linię wieloproduktową z mBank.

3/2020 - 2020-03-26 - Informacja o przedłużeniu terminu obowiązywania umów o limit wierzytelności.

2/2020 - 2020-02-17 - Informacja o przedłużeniu umowy o linię wieloproduktową.

1/2020 - 2020-01-31 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

30/2018 - 2018-12-11 - Informacja o otrzymaniu zawiadomienia

29/2018 - 2018-12-05 - Informacja o otrzymaniu zawiadomienia

28/2018 - 2018-12-05 - Informacja dotycząca zmian umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska S.A.

27/2018 - 2018-10-11 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów

26/2018 - 2018-10-11 - Informacja o powołaniu osoby nadzorującej.

25/2018 - 2018-10-11 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta,

24/2018 - 2018-10-11 - Zgłoszenie przez akcjonariusza, niezależnego kandydata do Rady Nadzorczej Spółki.

23/2018 - 2018-09-26 - Informacja o zmianach w zarządzie Emitenta, w tym o powołaniu osoby zarządzającej.

22/2018 - 2018-09-26 - Informacja o rezygnacji osoby zarządzającej.

21/2018 - 2018-09-26 - Informacja o rezygnacji osoby zarządzającej.

20/2018 - 2018-09-13 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A.

19/2018 - 2018-09-13 - Informacja o rezygnacji członka rady nadzorczej Emitenta

18/2018 - 2018-09-13 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zamet Spółki Akcyjnej,

17/2018 - 2018-09-13 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A.

16/2018 - 2018-09-13 - Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną.

15/2018 - 2018-06-12 - Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję

14/2018 - 2018-06-07 - Zgłoszenie przez akcjonariusza, wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz ze zgłoszeniem projektów uchwał

13/2018 - 2018-05-30 - Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku.

12/2018 - 2018-05-30 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

11/2018 - 2018-05-10 - Informacja o zamiarze poszukiwania strategicznego inwestora dla Mostostal Chojnice.

10/2018 - 2018-04-24 - Informacja o zmianie terminu publikacji raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok

9/2018 - 2018-04-06 - Aktualizacja informacji poufnej, przekazanej raportem nr 8/2018

8/2018 - 2018-04-03 - Informacja dotycząca rezerwy na należność wynikającą z kontraktu.

7/2018 - 2018-03-12 - Zawarcie przez spółkę zależną, aneksu do umowy z mBank.

6/2018 - 2018-03-07 - Zawarcie istotnej umowy handlowej, przez spółkę zależną Emitenta.

5/2018 - 2018-02-23 - Informacja o zmianach warunków współpracy z mBank.

4/2018 - 2018-02-23 - Informacja o zawarciu listu intencyjnego z kontrahentem.

3/2018 - 2018-02-06 - Informacja o zarejestrowaniu przez sąd zmian Statutu Emitenta, w tym zmiany nazwy.

2/2018 - 2018-01-31 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

1/2018 - 2018-01-03 - Informacja o wniesieniu zorganizowanych części przedsiębiorstwa Emitenta, obejmujących zakłady produkcyjne w

39/2017 - 2018-01-03 - Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej.

38/2017 - 2017-10-25 - Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego.

37/2017 - 2017-10-24 - Informacja o wejściu w życie aneksu do umowy z kontrahentem.

36/2017 - 2017-10-24 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zamet

35/2017 - 2017-10-24 - Informacja o powołaniu osób nadzorujących.

34/2017 - 2017-10-24 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

33/2017 - 2017-10-17 - Zgłoszenie projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego

32/2017 - 2017-10-13 - Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej.

31/2017 - 2017-09-22 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał.

30/2017 - 2017-09-20 - Informacja o zawarciu aneksu do umowy z kontrahentem.

29/2017 - 2017-09-20 - Informacja o zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Emitenta, kierunkowych działań na rzecz rozwoju Spółki i Grupy

28/2017 - 2017-09-18 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zamet

27/2017 - 2017-09-18 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A. w dniu 18.09.2017 r.

26/2017 - 2017-09-14 - Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego.

25/2017 - 2017-09-07 - nformacja o podjęciu przez Zarząd istotnych decyzji w sprawie rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej Zamet

24/2017 - 2017-09-01 - Informacja o rezygnacji osoby zarządzającej.

23/2017 - 2017-08-21 - Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry Spółki Akcyjnej, zwołanego na dzień 18 września 2017 roku.

22/2017 - 2017-08-21 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry Spółki Akcyjnej.

21/2017 - 2017-06-28 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

20/2017 - 2017-06-28 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

19/2017 - 2017-06-28 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A.

18/2017 - 2017-06-28 - Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej przez akcjonariusza.

17/2017 - 2017-06-22 - Otrzymanie od akcjonariusza, zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Zamet Industry S.A.

16/2017 - 2017-06-08 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta.

15/2017 - 2017-05-31 - Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry Spółki

14/2017 - 2017-05-31 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry Spółki Akcyjnej.

13/2017 - 2017-05-10 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

12/2017 - 2017-04-04 - Informacje o zdarzeniach jednorazowych mających wpływ na wyniki finansowe oraz szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 r.

11/2017 - 2017-04-04 - Informacja o uzgodnieniu warunków transakcji i zawarciu umowy sprzedaży udziałów Fugo Zamet Sp. z o.o.

10/2017 - 2017-03-24 - Aktualizacja informacji w sprawie sprzedaży udziałów spółki zależnej Fugo Zamet Sp. z o.o.

9/2017 - 2017-03-24 - Informacja o zawarciu umowy z kontrahentem fińskim.

8/2017 - 2017-03-13 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej

7/2017 - 2017-03-01 - Zawarcie aneksu do umowy z mBank

6/2017 - 2017-02-17 - Informacja o zawarciu przez Emitenta, porozumienia z TDJ Equity III Sp. z o.o. w sprawie obniżenia ceny za udziały Fugo Zamet Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.

5/2017 - 2017-02-16 - Informacja o otrzymaniu oferty nabycia udziałów w Fugo Zamet Sp. z o.o. oraz o podjęciu przez Zarząd Emitenta decyzji o przeznaczeniu udziałów w Fugo Zamet Sp. z o.o. do sprzedaży

4/2017 - 2017-02-03 - Zawarcie aneksów do umów o współpracy z mBank S.A.

3/2017 - 2017-02-01 - Zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do umowy współpracy z mBank S.A.

2/2017 - 2017-01-30 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

1/2017 - 2017-01-19 - Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną.

45/2016 - 2016-12-14 - Podpisanie listu intencyjnego z kontrahentem fińskim

44/2016 - 2016-11-30 - Informacja o odwołaniu prokury

43/2016 - 2016-11-25 - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zamet Industry Spółki Akcyjnej

42/2016 - 2016-11-25 - Informacja o powołaniu osób nadzorujących

41/2016 - 2016-11-25 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry Spółki Akcyjnej

40/2016 - 2016-11-23 - Informacja o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

39/2016 - 2016-11-04 - Informacja dotycząca finansowania obrotowego Emitenta.

38/2016 - 2016-10-26 - Projekty uchwał które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

37/2016 - 2016-10-26 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

36/2016 - 2016-09-13 - Zawarcie umowy z kontrahentem hiszpańskim

35/2016 - 2016-09-01 - Informacja o powołaniu osób zarządzających

34/2016 - 2016-09-01 - Rezygnacja osoby zarządzającej

33/2016 - 2016-08-29 - Informacja o odwołaniu prokury

32/2016 - 2016-08-26 - Informacja o zmianie warunków umowy

31/2016 - 2016-06-27 - Informacja o planowanych działaniach restrukturyzacyjnych spółki Zamet Budowa Maszyn S.A.

30/2016 - 2016-06-24 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zamet Industry S.A.

29/2016 - 2016-06-24 - Informacja o powołaniu osób nadzorujących.

28/2016 - 2016-06-24 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A.

27/2016 - 2016-06-21 - Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Emitenta

26/2016 - 2016-06-17 - Informacja o rezygnacji osób nadzorujących

25/2016 - 2016-06-16 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta

24/2016 - 2016-05-25 - Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2016 r.

23/2016 - 2016-05-25 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2016 r.

22/2016 - 2016-05-12 - Informacja o rejestracji akcji serii C spółki Zamet Industry S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

21/2016 - 2016-05-11 - Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii C spółki Zamet Industry S.A. do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW.

20/2016 - 2016-05-10 - Informacja o udzieleniu prokury

19/2016 - 2016-05-04 - Warunkowa rejestracja akcji serii C spółki Zamet Industry S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

18/2016 - 2016-04-20 - Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

17/2016 - 2016-04-19 - Otrzymanie od Pana Tomasza Domogały, zawiadomienia o zwiększeniu pośredniego udziału w kapitale zakładowym Emitenta

16/2016 - 2016-04-19 - Otrzymanie od TDJ S.A. zawiadomienia o zwiększeniu pośredniego udziału w kapitale zakładowym Emitenta

15/2016 - 2016-04-19 - Otrzymanie od TDJ Equity III Sp. z o.o. zawiadomienia o zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym Emitenta

14/2016 - 2016-04-18 - Zawiadomienie Akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów, w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

13/2016 - 2016-04-14 - Zarejestrowanie przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Zamet Industry S.A.

12/2016 - 2016-04-12 - Zawarcie umowy znaczącej z ThyssenKrupp Industrial Solutions AG

11/2016 - 2016-04-01 - Informacja o wejściu w życie umowy warunkowej

10/2016 - 2016-03-22 - Informacja o zawarciu umowy kredytowej

9/2016 - 2016-03-15 - Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

8/2016 - 2016-03-08 - Otrzymanie zawiadomienia od Akcjonariusza

7/2016 - 2016-02-25 - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną

6/2016 - 2016-02-17 - Zmiana statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego

5/2016 - 2016-02-17 - Zakończenie subskrypcji akcji serii C

4/2016 - 2016-01-27 - Nabycie przez Emitenta udziałów w Fugo Sp. z o.o. oraz informacja o podjęciu decyzji o podwyższeniu kapitału

3/2016 - 2016-01-21 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

2/2016 - 2016-01-20 - Zawarcie umowy na wykonanie, dostawę i zmontowanie konstrukcji stalowej mostu w Norwegii.

1/2016 - 2016-01-13 - Rozszerzenie zakresu umowy dotyczącej inwestycji „Budowa bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III”

36/2015 - 2015-10-09 - Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego umowy znaczącej

35/2015 - 2015-10-08 - Zawarcie aneksu do umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

34/2015 - 2015-09-24 - Zawarcie umowy znaczącej dotyczącej inwestycji „Budowa bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III”

33/2015 - 2015-09-23 - Zawarcie umowy znaczącej z mBank S.A.

32/2015 - 2015-07-31 - Umowa znacząca z Aker Solutions

31/2015 - 2015-07-02 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta.

30/2015 - 2015-06-26 - Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowy z PKO BP S.A.

29/2015 - 2015-06-23 - Rejestracja zmian statutu.

28/2015 - 2015-06-19 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zamet Industry S.A.

27/2015 - 2015-06-18 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Zamet Industry S.A. na kolejną kadencję.

26/2015 - 2015-06-18 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A.

25/2015 - 2015-06-18 - Umowa znacząca z GE Oil & Gas.

24/2015 - 2015-06-18 - Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów do Rady Nadzorczej Zamet Industry S.A.

23/2015 - 2015-06-09 - Umowa znacząca z Aker Solutions.

22/2015 - 2015-06-05 - Odwołanie osoby zarządzającej.

21/2015 - 2015-05-22 - Projekty uchwał które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2015 r.

20/2015 - 2015-05-22 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A. na dzień 18 czerwca 2015 r.

19/2015 - 2015-05-21 - Powołanie osoby zarządzającej.

18/2015 - 2015-05-21 - Zmiany w składzie organu zarządzającego.

17/2015 - 2015-05-07 - Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

16/2015 - 2015-05-07 - Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

15/2015 - 2015-05-07 - Zawiadomienie Pana Tomasza Domogały o zmianie pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta.

14/2015 - 2015-05-07 - Zawiadomienie TDJ S.A. o zmianie pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta.

13/2015 - 2015-05-07 - Zawiadomienie akcjonariusza Equity III TDJ Finance Sp. z o.o. S.K.A. o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta.

12/2015 - 2015-04-24 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

11/2015 - 2015-04-24 - Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 r.

10/2015 - 2015-04-23 - Informacja od odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia niektórych punktów ogłoszonego porządku obrad.

9/2015 - 2015-04-23 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

8/2015 - 2015-04-23 - Opinia Zarządu do projektu uchwały zgłoszonego przez akcjonariusza Equity III TDJ Finance Sp. z o.o. S.K.A.

7/2015 - 2015-04-22 - Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza Equity III TDJ Finanace Sp. z o.o. S.K.A.

6/2015 - 2015-04-22 - Zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie przejęcia przez Emitenta zakładu Fugo w Koninie.

5/2015 - 2015-03-27 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 23 kwietnia 2015 roku.

4/2015 - 2015-03-27 - Zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia przez Emitenta zakładu Fugo w Koninie.

3/2015 - 2015-03-20 - Zawarcie przez jednostkę zależną znaczącej umowy z MBank SA.

2/2015 - 2015-01-22 - Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowy z PKO BP S.A.

1/2015 - 2015-01-22 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku.

43/2014 - 2014-12-22 - Wypowiedzenie przez Zamet Budowa Maszyn S.A. umowy kredytowej w formie limitu kredytowego wielocelowego.

42/2014 - 2014-12-19 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z MBank S.A.

41/2014 - 2014-12-11 - Umowa znacząca z Aker Solutions.

40/2014 - 2014-11-24 - Zmiana terminu wykonania umowy z ThyssenKrupp Industrial Solutions.

39/2014 - 2014-11-06 - Informacja o udzieleniu prokury.

38/2014 - 2014-10-31 - Rejestracja zmian Statutu.

37/2014 - 2014-10-31 - Powołanie osób zarządzających.

36/2014 - 2014-10-31 - Umowa znacząca z Aker Solutions.

35/2014 - 2014-09-16 - Umowa znacząca z National Oilwell Varco.

34/2014 - 2014-09-08 - Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności.

33/2014 - 2014-09-01 - Podpisanie listu intencyjnego.

32/2014 - 2014-08-29 - Zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do umowy o limit wierzytelności.

31/2014 - 2014-06-27 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ.

30/2014 - 2014-06-27 - Powołanie osoby nadzorującej.

29/2014 - 2014-06-27 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

28/2014 - 2014-06-27 - Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

27/2014 - 2014-06-27 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta.

26/2014 - 2014-06-27 - Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata do Rady Nadzorczej Zamet Industry S.A.

25/2014 - 2014-06-27 - Rezygnacja osoby nadzorującej.

24/2014 - 2014-06-12 - Umowa znacząca z Aker Solutions.

23/2014 - 2014-05-29 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A.

22/2014 - 2014-05-08 - Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowy.

21/2014 - 2014-05-08 - Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości.

20/2014 - 2014-05-08 - Umowa znacząca z Aker Solutions.

19/2014 - 2014-04-15 - Zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowy.

18/2014 - 2014-03-28 - Zawarcie znaczącej umowy z MBank S.A.

17/2014 - 2014-03-19 - Umowa znacząca z Aker Solutions

16/2014 - 2014-02-20 - Zawiadomienie akcjonariusza ING PTE o zmianie stanu posiadania akcji Zamet Industry S.A.

15/2014 - 2014-02-07 - Zawarcie znaczącej umowy z MBank S.A.

14/2014 - 2014-02-06 - Nabycie zorganizowanej cześci przedsiębiorstwa Mostostal Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej.

13/2014 - 2014-02-04 - Umowa znacząca z ThyssenKrupp Industrial Solutions GmbH.

12/2014 - 2014-01-29 - Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

11/2014 - 2014-01-28 - Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

10/2014 - 2014-01-27 - Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy Emitentem a Fabryką Maszyn Glinik S.A.

9/2014 - 2014-01-27 - Zawiadomienie Pana Tomasza Domogały o zmianie stanu posiadania akcji Zamet Industry S.A.

8/2014 - 2014-01-27 - Zawiadomienie TDJ S.A. o zmianie stanu posiadania akcji Zamet Industry S.A.

7/2014 - 2014-01-27 - Zawiadomienie akcjonariusza Equity III TDJ Estate sp. z o.o. S.K.A. o zmianie stanu posiadania akcji Zamet Industry S.A.

6/2014 - 2014-01-22 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r.

5/2014 - 2014-01-17 - Umowa znacząca z General Electric.

4/2014 - 2014-01-03 - Informacje dotyczące przebiegu postępowania w sprawie sprzedaży z wolnej ręki majątku wchodzącego w skład masy upadłości Mostostal Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej.

3/2014 - 2014-01-03 - Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2/2014 - 2014-01-03 - Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

1/2014 - 2014-01-03 - Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

48/2013 - 2013-12-31 - Zawiadomienie akcjonariusza Equity III TDJ Estate sp. z o.o. S.K.A. o zmianie stanu posiadania akcji Zamet Industry S.A.

47/2013 - 2013-12-31 - Zawiadomienie akcjonariusza INVEST 11 TDJ FINANCE sp. z o.o. S.K.A. o zmianie stanu posiadania akcji Zamet Industry S.A.

46/2013 - 2013-12-31 - Zawiadomienie akcjonariusza TDJ S.A. o zmianie stanu posiadania akcji Zamet Industry S.A.

45/2013 - 2013-12-20 - Informacje dotyczące przebiegu postępowania w sprawie sprzedaży z wolnej ręki majątku wchodzącego w skład masy upadłości Mostostal Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej.

44/2013 - 2013-12-19 - Zgoda Sędziego komisarza na sprzedaż z wolnej ręki majątku wchodzącego w skład masy upadłości Mostostal Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej.

43/2013 - 2013-12-17 - Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

42/2013 - 2013-12-12 - Powzięcie informacji o wyborze oferty Emitenta w sprawie sprzedaży z wolnej ręki majątku wchodzącego w skład masy upadłości Mostostal Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej.

41/2013 - 2013-11-22 - Umowa znacząca z Aker Solutions.

40/2013 - 2013-09-18 - Zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do umowy o limit wierzytelności.

39/2013 - 2013-09-18 - Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności.

38/2013 - 2013-09-06 - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów.

37/2013 - 2013-08-20 - Umowa znacząca w ramach Grupy Zamet.

36/2013 - 2013-08-14 - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów.

35/2013 - 2013-07-26 - Umowa znacząca z General Electric

34/2013 - 2013-07-17 - Rejestracja zmian statutu Emitenta

33/2013 - 2013-07-02 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta

32/2013 - 2013-06-28 - Zawarcie znaczącej umowy - modernizacja instalacji nawęglania dla Dalkia Łódź S.A.

31/2013 - 2013-06-25 - Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności

30/2013 - 2013-06-14 - Umowa znacząca w ramach Grupy Zamet

29/2013 - 2012-06-11 - Umowa znacząca z Aker Solutions

28/2013 - 2012-06-04 - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 15% w ogólnej liczbie głosów na WZA

27/2013 - 2012-06-03 - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu

26/2013 - 2012-06-03 - Zawiadomienie osoby zobowiązanej o transakcji na akcjach Spółki

25/2013 - 2012-05-29 - Zawiadomienie akcjonariusza - TDJ S.A. o zmianie udziału w kapitale zakładowym Emitenta

24/2013 - 2012-05-29 - Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu znacznego pakietu akcji Emitenta

23/2013 - 2012-05-29 - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA

22/2013 - 2012-05-27 - Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

21/2013 - 2012-05-27 - Zawiadomienie akcjonariusza - TDJ S.A. o zmianie bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Emitenta

20/2013 - 2012-05-24 - Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w związku ze zmianą ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu

19/2013 - 2012-05-23 - Zawiadomienie akcjonariusza o zejściu poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA

18/2013 - 2012-05-16 - Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowy

17/2013 - 2012-05-14 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

16/2013 - 2012-05-13 - Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

15/2013 - 2012-05-13 - Wypłata dywidendy za rok obrotowy 2012

14/2013 - 2012-05-13 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A.

13/2013 - 2012-05-13 - Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej na ZWZ

12/2013 - 2012-05-10 - Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów do Rady Nadzorczej Zamet Industry S.A.

11/2013 - 2012-05-06 - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA.

10/2013 - 2012-04-16 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A.

9/2013 - 2012-04-16 - Opinia Rady Nadzorczej w sprawie propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2012.

8/2013 - 2012-04-12 - Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.

7/2013 - 2012-04-12 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r.

6/2013 - 2012-04-09 - Zmiana daty publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2012.

5/2013 - 2012-03-26 - Umowa znacząca z General Electric

4/2013 - 2012-02-11 - Zmiana daty publikacji raportu za IV kwartał 2012 r.

3/2013 - 2012-01-28 - Umowa znacząca w ramach Grupy Zamet

2/2013 - 2012-01-21 - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013

1/2013 - 2012-01-16 - Umowa znacząca z National Oilwell Varco

36/2012 - 03.12.2012 - Umowa znacząca z Aker Solutions

35/2012 - 08.11.2012 - Umowa znacząca z General Electric

34/2012 - 28.09.2012 - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości

33/2012 - 11.09.2012 - Umowa znacząca z Aker Solutions

32/2012 - 04.09.2012 - Ustanowienie na rzecz RAIFFEISEN Bank Polska S.A. hipoteki na nieruchomościach jednostki zależnej Emitenta.

31/2012 - 04.09.2012 - Ustanowienie na rzecz PKO Bank Polski S.A. hipoteki na nieruchomościach jednostki zależnej Emitenta.

30/2012 - 27.08.2012 - Wygaśnięcie warunków rozwiązujących umowy, o której Emitent informował raportem bieżącym 24/2012.

29/2012 - 24.08.2012 - Zgoda Rady Nadzorczej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2012

28/2012 - 21.08.2012 - Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2012

27/2012 - 16.08.2012 - Zmiana daty publikacji raportu półrocznego

26/2012 - 08.08.2012 - Spełnienie warunków umowy, o której Emitent informował raportem bieżącym 21/2012

25/2012 - 20.07.2012 - Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Emitenta

24/2012 - 20.07.2012 - Zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do umowy o limit wierzytelności

23/2012 - 17.07.2012 - Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności

22/2012 - 13.07.2012 - Spełnienie warunków umowy, o której Emitent informował raportem bieżącym 20/2012

21/2012 - 11.07.2012 - Zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowy

20/2012 - 10.07.2012 - Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowy

19/2012 - 03.07.2012 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta

18/2012 - 12.06.2012 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

17/2012 - 11.06.2012 - Podjęcie przez ZWZ uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

16/2012 - 11.06.2012 - Treść uchwał podjętych przez ZWZ Emitenta

15/2012 - 11.06.2012 - Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej na ZWZ

14/2012 - 11.06.2012 - Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza

13/2012 - 06.06.2012 - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

12/2012 - 23.05.2012 - Umowa znacząca z Aker Solutions

11/2012 - 22.05.2012 - Powołanie Zarządu na kolejną kadencję

10/2012 - 15.05.2012 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A.

9/2012 - 15.05.2012 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A.

8/2012 - 23.04.2012 - Zawarcie umowy znaczącej z General Electric

7/2012k - 22.03.2012 - Korekta omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym 7/2012

7/2012 - 21.03.2012 - Rekomendacja wypłaty dywidendy

6/2012 - 20.03.2012 - Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości w 2011 r.

5/2012 - 21.02.2012 - Publikacja szacowanych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Zamet Industry za 2011 rok

4/2012 - 17.02.2012 - Rezygnacja oraz powołanie osoby zarządzającej

3/2012 - 14.02.2012 - Zawarcie umowy znaczącej przez Zamet Industry S.A. z Aker Solutions

2/2012 - 31.01.2012 - Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną

1/2012 - 18.01.2012 - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012

Więcej

Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść