Akcjonariusze

Struktura posiadania znacznych pakietów akcji Zamet S.A. wg zawiadomień otrzymanych od akcjonariuszy spółki.

Struktura akcjonariuszy

AkcjonariuszIlość akcjiUdział %
Tdj Equity III Sp. z o.o.59 770 372 56,43%
Nationale-Nederlanden OFE12 984 00712,26%
Fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A10 611 618 10,02%
Pozostali akcjonariusze22 554 003 21,29%
Razem105 920 000100%

Kapitał zakładowy Zamet S.A. wynosi 74 144 000,00 zł i dzieli się na 105 920 000 akcji zwykłych na okaziciela, w tym: 32.428.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 63.871.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 9.620.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,70 zł. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.


Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść