Zapytania ofertowe.

Badanie sprawozdań finansowych Spółki ZAMET Spółka Akcyjna

oraz Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ZAMET

za lata 2024 oraz 2025

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim

do składania pisemnych ofert na wykonanie usług audytorskich sprawozdań finansowych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ZAMET, sprawozdania niefinansowego Grupy Kapitałowej ZAMET oraz sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Zamet S.A.

za lata 2024 i 2025

 1. Przedmiotem zapytania jest:

a) Przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSR/ MSSF następujących Spółek:

 • ZAMET Spółka Akcyjna
 •  Zamet – Budowa Maszyn Spółka Akcyjna
 •  Zamet Industry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

b) Przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSR/MSSF Grupy Kapitałowej ZAMET

c) Przeprowadzenie przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSR/MSSF spółki ZAMET Spółka Akcyjna

d)Przeprowadzenie przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZAMET

 

zgodnie w szczególności z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej zwanymi łącznie „MSSF”), a w określonych przypadkach z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 („Ustawa o rachunkowości”) oraz w przypadku badania sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ZAMET sporządzonego w Jednolitym Europejskim Formacie Raportowania (ang. European Single Electronic Format, ESEF), sprawdzenie zgodnie z wytycznymi ESEF – jednolitym elektronicznym formatem

 

e) Przeprowadzenie badania sprawozdania niefinansowego Grupy Kapitałowej Zamet, zawierającego zagadnienia obszaru ESG sporządzonego w szczególności zgodnie z dyrektywą CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających           zrównoważone inwestycje (Taksonomia), a w przypadku informacji o zrównoważonym rozwoju zgodnie z Dyrektywą ESRD z 5 stycznia 2023 roku oraz z aktami delegowanymi UE,

f) Przeprowadzenia oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Zamet S.A. sporządzonego zgodnie z art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i  warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 z późniejszymi zmianami)

 

2. Proponowane terminy przeprowadzenia badania zostały przedstawione w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania (dalej: „Harmonogram”).

 

3. Od Oferenta oczekujemy:

a) Posiadania udokumentowanych uprawnień niezbędnych do wykonania badania sprawozdań finansowych, w szczególności potwierdzenia, że:

 • jest firmą audytorską na mocy ustawy z dnia 11.05.2017   o  biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: „Ustawa”),
 • posiada wpis na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
 • spełniania wymogi niezależności, o których mowa w art. 69-73 Ustawy oraz że nie istnieją inne zagrożenia dla niezależności, a także stosuje zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
 • może przeprowadzić badanie, w świetle art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 537/2014 z 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE

b) Posiadania niezbędnych kwalifikacji i doświadczenia w badaniu sprawozdań,

c) Dysponowania osobami odpowiednio zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności oświadczenia o:

 • dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem oraz innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie prowadzenie badania,
 • liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów,
 • wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów wraz z danymi personalnymi biegłego, numerem licencji zawodowej, zestawieniem doświadczenia zawodowego i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 Ustawy,

e) Obecności biegłego rewidenta – na prośbę Spółki – na posiedzeniach Komitetu Audytu
i/lub posiedzeniach Rady Nadzorczej podczas których następować będzie ocena sprawozdania będącego przedmiotem badania, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, a także w celu omówienia strategii badania oraz zasad współpracy, omówienia wyników badania/przeglądu sprawozdań finansowych, kontroli świadczonych dodatkowych usług przez biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie, oceny niezależności biegłego rewidenta;

d) W przypadku wystąpienia uwag i spostrzeżeń wynikłych w trakcie badania w tym porad
i zaleceń w zakresie rozwiązywania ewentualnych problemów zidentyfikowanych w trakcie badania wstępnego i ostatecznego, najważniejszych wniosków z badania
– przekazanie ich w formie Listu do Zarządu Spółki, który zostanie przekazany spółkom
w terminach określonych w Harmonogramie.

 

4. Oferta powinna zawierać:

a) kserokopię dokumentu rejestracyjnego potwierdzającego zakres działalności Oferenta oraz wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta,

b) pełnomocnictwo(-a) osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań
w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z innych złożonych z ofertą dokumentów,

c) kserokopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w pkt 3,

d) oświadczenie o spełnieniu przez Oferenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

e) wykaz podmiotów powiązanych z firmą audytorską (Oferentem) oraz członków sieci firmy audytorskiej (Oferenta), celem weryfikacji przez Zamawiającego możliwości świadczenia usług na rzecz Zamawiającego;

f) kserokopię polisy ubezpieczeniowej OC Oferenta w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, obejmującej usługi z zakresu objętego zleceniem (czynności rewizji finansowej),

g) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu badania wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia – wymagane załączenie kserokopii dokumentu potwierdzającego uprawnienia biegłego rewidenta,

h) wskazanie standardów badania sprawozdań finansowych oraz metod zgodnie z którymi będzie przeprowadzone badanie sprawozdań finansowych;

i) zaakceptowanie wskazanych w Harmonogramie proponowanych terminów przeprowadzenia badania;

j) zaakceptowanie załączonego projektu umowy na usługi audytorskie (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania);

k) zaakceptowanie projektu listu oświadczającego, który przedstawiony zostanie do podpisu Zarządowi (Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania);

l) Cenę netto i brutto (z VAT) proponowaną przez Oferenta za wykonanie umowy. Przedstawiona w ofercie cena za badanie każdego z wymienionych w zapytaniu sprawozdań finansowych powinna być ceną całkowitą, obejmującą wszelkie koszty dodatkowe związane z badaniem, ponoszone przez Państwa w związku z wykonaniem zamówienia.

m) Przedstawienie wszystkich osób wyznaczonych z Państwa strony do przeprowadzenia badania
i przeglądu sprawozdań finansowych, sprawozdania niefinansowego oraz sprawozdania o wynagrodzeniach oraz wyznaczenie osoby kontaktowej, dla potrzeb bieżących konsultacji rachunkowych. Osoby te zostaną poproszone o podpisanie klauzuli
o zachowaniu poufności wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. Zaznaczamy, iż zgodnie z polityką Grupy Kapitałowej ZAMET, wyłącznie wymienione w umowie osoby będą uprawnione do otrzymywania informacji i kontaktowania się z pracownikami badanych spółek.

n) Zobowiązanie do przygotowania i udostępnienia informacji potrzebnych audytorowi Grupy Kapitałowej TDJ w celu przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TDJ za lata obrotowe kończące się odpowiednio 31 grudnia 2024r., 31 grudnia 2025r. zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości w odniesieniu do spółek objętych niniejszą ofertą na badanie sprawozdania finansowego. Zakres oraz forma danych zostanie określona przez audytora.

 

5. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

a) Oferta powinna posiadać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.

b) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

c) Wszystkie strony oferty i załączników powinny być trwale ze sobą powiązane i kolejno ponumerowane, każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty powinna być podpisana przez Oferenta.

 

6. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze audytora:

a) potwierdzenie bezstronności i niezależności podmiotu;

b) cena zaproponowana przez podmiot uprawniony do badania;

c) reputacja oraz dotychczasowe doświadczenie firmy audytorskiej w zakresie ustawowego badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

d) posiadane zasoby osobowe, kwalifikacje i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych
w proces audytu;

e) możliwość przeprowadzenia badania w terminach określonych przez Spółkę;

f) kompletność oferty i akceptacja zaproponowanych w zapytaniu ofertowym warunków;

Kolejność, w jakiej przedstawione zostały powyższe kryteria, nie jest wskazówką co do ich istotności.

7. W sytuacji, kiedy sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego nie spełni standardów wymaganych przy badaniu sprawozdań finansowych, Oferent w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie zobowiązany w ramach otrzymanego wynagrodzenia do poprawy sprawozdania bądź ponownego przeprowadzenia badania.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

9. Oferty należy przesyłać pocztą lub przekazać osobiście w terminie do 18 marca 2024 r. do godziny 16.00 do siedziby Spółki ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dmowskiego 38B, 97-300 Piotrków Trybunalski. Dopuszcza się również przesłanie oferty w formie elektronicznej, na adres podany poniżej.

10. Po otrzymaniu i analizie otrzymanych ofert z wybranymi podmiotami zostaną przeprowadzone bezpośrednie negocjacje dotyczące warunków oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ostatecznej oferty

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość negocjacji przedstawionych warunków współpracy

12. Powyższe zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Złożenie zapytania jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

14. Informacje umożliwiające oferentom zapoznanie się ze specyfiką, zakresem i rozmiarami prowadzonej działalności podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ZAMET dostępne są na stronach internetowych spółek.

 

Do przekazania wszelkich informacji w zakresie przedmiotu oferty upoważnione są następujące osoby:

Pan Paweł Mędrzycki – Dyrektor Finansowy

Dmowskiego 38B, 97-300 Piotrków Trybunalski

adres e-mail: pmedrzycki@zametsa.com tel: +48 669 901 349

Pani Monika Karp – Główny Księgowy

Dmowskiego 38B, 97-300 Piotrków Trybunalski

adres e-mail: mkarp@zametsa.com tel: +48 782 702 723

 

 


Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść