Hello! Welcome to our new web site.

This site is not fully supported in Internet Explorer 8 (and earlier) versions.

 • Internet Explorer IE 11 download link.
 • Please upgrade your Internet Explorer browser to a newer version.

  As an alternative, you can use either of the options below to browse the site:

  1. Use Google Chrome browser. Here is the download link.
  2. Use Firefox browser. Here is the download link.

  Thanks.

  Przydatne linki

  Kontakt dla inwestorów
  Rafał Komorowski
  rkomorowski@zamet-industry.com.pl
  tel. +48 648 9183
  fax. +48 648 9152

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie >>

  GPW jest instytucją odpowiedzialną za organizację obrotu instrumentami finansowymi. Giełda zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji. Przedmiotem handlu na Giełdzie są papiery wartościowe: akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne oraz instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe.

  Komisja Nadzoru Finansowego >>

  KNF sprawuje nadzór nad rynkiem kapitałowym, nadzór ubezpieczeniowy, emerytalny oraz nadzór uzupełniający nad konglomeratami finansowymi, w których skład wchodzą nadzorowane podmioty. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych >>

  KDPW jest w Polsce centralną instytucją odpowiedzialną za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo – rozliczeniowego w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Obrót ten oparty jest na zasadzie całkowitej dematerializacji papierów wartościowych.

  Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych >>

  SEG jest organizacją samorządową spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Stowarzyszenie podejmuje prace na rzecz rozwoju rynku kapitałowego, poprzez działania edukacyjne, promujące i lobbingowe. Działa na rzecz integracji środowiska emitentów papierów wartościowych, podejmując organizację szkoleń i seminariów. Reprezentuje wspólny interes tej grupy podmiotów. Podstawową metodą pracy Stowarzyszenia jest przekazywanie regulatorom rynku oczekiwań emitentów dotyczących poprawy funkcjonowania rynku papierów wartościowych, a także formułowanie propozycji zmian regulacji prawnych, zwiększających atrakcyjność giełdy, jako miejsca pozyskiwania kapitału dla podmiotów gospodarczych.

  Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych >>

  SII podejmuje szereg działań mających na celu ochronę i pomoc inwestorom, między innymi przez interwencje w ich imieniu i interesie. Poprzez liczne szkolenia i konferencje Stowarzyszenie ułatwia inwestorom proces podejmowania decyzji inwestycyjnych. Reprezentuje inwestorów podczas Walnych Zgromadzeń spółek giełdowych, swoim Członkom zapewnia pomoc prawną i analityczną.

  
  Masz Pytania?

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości