Hello! Welcome to our new web site.

This site is not fully supported in Internet Explorer 8 (and earlier) versions.

 • Internet Explorer IE 11 download link.
 • Please upgrade your Internet Explorer browser to a newer version.

  As an alternative, you can use either of the options below to browse the site:

  1. Use Google Chrome browser. Here is the download link.
  2. Use Firefox browser. Here is the download link.

  Thanks.

  Akcjonariat

  Kontakt dla inwestorów
  Rafał Komorowski
  rkomorowski@zamet-industry.com.pl
  tel. +48 648 9183
  fax. +48 648 9152

  AKCJONARIAT
  Struktura posiadania znacznych pakietów akcji Zamet S.A. wg zawiadomień otrzymanych od akcjonariuszy spółki.

  Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów Udział %
  TDJ Equity III Sp. z o.o. 59 770 372 59 770 372 56,43%
  Nationale-Nederlanden OFE 12 984 007 12 984 007 12,26%
  Altus TFI 8 572 458 8 572 458 8,09%
  Pozostali 24 593 163 24 593 163 23,22%
  Razem 105 920 000 105 920 000 100%

  Kapitał zakładowy Zamet S.A. wynosi 74 144 000,00 zł i dzieli się na 105 920 000 akcji zwykłych na okaziciela, w tym: 32.428.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 63.871.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 9.620.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,70 zł. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

  DYWIDENDA

  za rok obrotowy 2014 Decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku, zysk spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 34.676.857,19 zł został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.
  za rok obrotowy 2013 Decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A. z dnia 27 czerwca 2014 roku, zysk spółki za rok obrotowy 2013, w kwocie 31.699.719,56 zł został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.
  za rok obrotowy 2012 Decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A. z dnia 13 maja 2013 roku, z zysku za rok obrotowy 2012, spółka wypłaciła w formie dywidendy łącznie 50.076.000,00 zł, co dawało 0,56 zł na jedną akcję, z czego:

  – 19.260.000,00 zł (0,20 zł na jedną akcję) zostało wypłacone w 2012 roku tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok 2012;

  – 30.816.000,00 zł (0,32 zł na jedną akcji) zostało wypłacone w 2013 roku, tytułem dywidendy za rok 2012;

  za rok obrotowy 2011 Decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A. z dnia 11 czerwca 2012 roku, z zysku za rok obrotowy 2011 oraz części zysku za rok obrotowy 2009, spółka wypłaciła w formie dywidendy łącznie 17.334.000,00 zł, co dawało 0,18 zł na jedną akcję. Dywidenda została wypłacona w 2012 roku.
  
  Masz Pytania?

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości